Các quy trình ISO

Quy trình xét và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Y tế, Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho chuyên gia, đối tác hợp tác trong lĩnh vực y tế

Thứ sáu, 13/10/2017 02:26:31 CH

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định thống nhất trình tự, thủ tục xét và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho các chuyên gia, đối tác hợp tác trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, (sau đây gọi tắt là Bằng khen, Kỷ niệm chương) theo đề nghị của các Vụ/Cục/ Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với tất cả các Vụ/Cục/Tổng Cục/Văn phòng Bộ/Thanh tra Bộ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các đối tác hợp tác trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)

3.TÀI LIỆU THAM CHIẾU

  • Luật Thi đua khen thưởng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 26/11/2003
  • Luật số 47/2005/QH1 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã được thông qua ngày 26/11/2003
  • Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
  • Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
  • Thông tư số 01/2008/TT-BYT ngày 22/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế. 
File đính kèm:  QT5_ Quy trinh ISO Trao KNC _thu edit 18_11_2014.pdf |  Download: 78
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn