Các quy trình ISO

Quy trình Tổ chức, Quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trong lĩnh vực y tế

Thứ sáu, 13/10/2017 10:38:21 SA

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự giải quyết thủ tục tổ chức, quản lý hội nghị hội thảo quốc tế về y tế (Sau đây gọi tắt HNHTQT)

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị)

3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU

  • Nghị định 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
  • Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác Quốc tế.

  • Thông tư 09/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 hướng dẫn việc tổ chức quản ly hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam. 
File đính kèm:  QT6_ Quy trinh to chuc hoi nghi hoi thao quoc te _ du thao lan 3 _ 18_11_2014.pdf |  Download: 137
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn