Các quy trình ISO

Quy trình Giải quyết thủ tục đoàn vào

Thứ sáu, 13/10/2017 02:38:26 CH

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự giải quyết thủ tục cho khách nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là đoàn vào).

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này được áp dụng đối với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là các đơn vị). Quy trình này do Vụ HTQT làm đầu mối giải quyết.

3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU

  • Pháp lệnh 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  • Nghị định 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/5/2001 về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  • Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  • Quyết định số 52/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế.
  • Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, ban hành kèm theo Quyết định số 295-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Bộ Chính trị khóa X.
  • Quy chế Hợp tác Quốc tế của Bộ Y tế theo Quyết định số 2844/QĐ-BYT ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
File đính kèm:  QT3_ Quy trinh giai quyet thu tuc doan vao - draft 6 - edit 31082010.pdf |  Download: 88
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn