Các quy trình ISO

Quy trình Đàm phán Ký kết các Văn bản Điều ước quốc tế

Thứ sáu, 13/10/2017 02:17:05 CH

1. MỤC ĐÍCH:

Quy trình này nhằm quy định thống nhất thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành việc đàm phán ký kết các điều ước quốc tế do Bộ Y tế ký nhân danh Chính phủ, các thoả thuận quốc tế cấp Bộ và các văn bản ghi nhớ hợp tác quốc tế cấp đơn vị.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này được áp dụng cho việc đàm phán, ký kết các văn bản điều ước, thoả thuận quốc tế của Bộ Y tế hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

3. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  • Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 41/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.
  • Pháp lệnh ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007.
  • Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
  • Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế.
  • Quy chế hợp tác quốc tế của Bộ Y tế.
File đính kèm:  QT4_ Dam phan ky ket _final_.pdf |  Download: 323
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn