Các quy trình ISO

Quy trình cử cán bộ đi công tác nước ngoài

Thứ sáu, 13/10/2017 10:03:51 SA
Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự giải quyết thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu, dự hội nghị hội thảo, tham quan khảo sát, trao đổi hợp tác, ký kết, giảng dạy, làm chuyên gia và giải quyết việc riêng ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là đi công tác, học tập ở nước ngoài)
Nhóm 1: Vụ HTQT là đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục cử CBCCVC đi công tác học tập ở nước ngoài dưới 3 tháng theo thư mời và theo các chương trình/dự án do Bộ Y tế phê duyệt.

Nhóm 2: Vụ TCCB làm đầu mối giải quyết cho CBCCVC đi nước ngoài theo thư mời đích danh từ 3 tháng trở lên; đi nước ngoài giải quyết việc riêng.

Nhóm 3: Đi công tác học tập ở nước ngoài theo phân bổ chỉ tiêu của Bộ Y tế. 

- Vụ HTQT làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết cho CBCCVC đi nước ngoài bằng nguồn kinh phí của nước ngoài do Bộ Y tế phân bổ chỉ tiêu
 
- Vụ TBCB làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết cho CBCCVC đi nước ngoài theo kế hoạch của Ban Tổ chức TW, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ do Bộ Y tế phân bổ chỉ tiêu
 
Sơ đồ quy trình

DANH MỤC CÁC MẪU

Mẫu số 1 : Công văn đề nghị Bộ Y tế giải quyết thủ tục nhân sự cho CBCCVC đi công tác, học tập ở nước ngoài theo thư mời gửi đến đơn vị/thư mời đích danh

Mẫu số 2 : Công văn cử CBCCVC đi công tác, học tập ở nước ngoài theo chỉ tiêu phân bổ của Bộ Y tế

Mẫu số 3 : Báo cáo kết quả đi công tác, học tập ở nước ngoài.

Mẫu số 4 : Công văn lấy ý kiến Vụ TCCB về vấn đề nhân sự 

Mẫu số 5a :Phiếu trình LĐ Bộ về việc đề xuất phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị cử CBCCVC đi học tập công tác nước ngoài 

Mẫu số 5b :Phiếu trình LĐ Bộ về việc CBCCVC đi công tác, học tập ở nước ngoài kết hợp trình quyết định nhân sự

Mẫu số 6a : Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài

Mẫu số 6b :Quyết định  về việc đồng ý cho hợp đồng lao động đi công tác, học tập ở nước ngoài.
File đính kèm:  QT1_ QT cử cán bộ đi công tác học tập ở nước ngoài.pdf |  Download: 217
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn