Tiêu điểm

Đào tạo Tập huấn HTQT

Hội nghị Tập huấn về Công tác Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế tại Hòa Bình ngày 29/11/2018

 Hội nghị Tập huấn về Công tác Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế tại Hòa Bình ngày 29/11/2018

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong công tác Hợp tác quốc tế của ngành y tế và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, ngày 29/11/2018, Vụ Hợp tác...