Lễ tân ngoại giao

Các văn bản liên quan đến công tác Hợp tác quốc tế

Chủ nhật, 19/11/2017 09:02:51 SA

Phần I. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác HTQT

 1. Quản lý chung về hoạt động đối ngoại
 • Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 về Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
 1. Ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế
 • Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 108/2016/QH13 ngày 09/04/2016
 • Công văn số 3216/BNG-LPQT ngày 30/8/2016 về việc giới thiệu, lưu ý một số nội dung của Luật Điều ước quốc tế 2016
 • Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành số 33/2007/PL-UBTVQH ngày 20/04/2007
 • Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
 • Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 22/CT-TTG ngày 23/5/2017 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế
 1. Tổ chức quản lý Hội nghị, hội thảo quốc tế
 • Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
 • Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
 1. Đón tiếp khách nước ngoài
 • Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 về việc tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài
 • Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
 • Thông tư  số 31/2015/TT-BCA ngày 06/06/2015 Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt NamCông văn số 2345-CV/BĐNTW của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Đối ngoại ngày 30/9/2016 về Hướng dẫn quy trình tiếp nhận/gia hạn thời gian làm việc của chuyên gia/tình nguyện viên nước ngoài của các tổ chức nhân dân (Kèm theo Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/9/2016 về Quy trình xin phép tiếp nhận/gia hạn thời gian làm việc của chuyên gia/tình nguyện viên nước ngoài làm việc tại các đoàn thể, tổ chức nhân dân)
 • Thông tư 04/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 về Hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.
 • Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 06/08/2015 về Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương trong công tác         quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG ngày 06/05/2015 Quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam
 1. Quản lý nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (INGO)
 • Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về Quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài
 • Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/08/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 • Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
 • Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
 1. Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
 • Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/07/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.
 • Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
 • Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về việc xuất cảnh của công dân Việt Nam
 • Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24/9/2015 Quy định về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam
 1. Quản lý Hộ chiếu
 • Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
 • Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/07/2016 Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
 • Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
 • Công văn số 188/BNG-LS ngày 15/01/2013  về việc triển khai Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
 • Danh mục các hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước tính đến ngày 28/7/2017 (Việt Nam đã ký Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với 83 nước, trong đó 02 Hiệp định, thỏa thuận với Nam-mi-bi-a, Bô-li-vi-a chưa xác định ngày có hiệu lực)
 1. Thi đua khen thưởng đối với người nước ngoài, việt kiều
 • Luật về thi đua khen thưởng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
 1. Quản lý thông tin đối ngoại
 • Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 về Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc

Phần II. Các văn bản liên quan đến công tác HTQT của Bộ Y tế

 • Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Y tế
 • Thông tư số 09/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam
 • Thông tư số 01/TT-BYT ngày 22/1/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành y tế.
 • Quyết định số 5248/QĐ-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Hội nhập Quốc tế của Bộ Y tế
 • Quyết định số4235 ngày 25/10/2013 Của Bộ Y tế Về việc thành lập Nhóm công tác về ngoại giao y tế toàn cầu Bộ Y tế
 • Quyết định số 2844/QĐ-BYT ngày 09/08/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế hợp tác quốc tế của Bộ Y tế (kèm theo Quy chế Hợp tác quốc tế)
 • Quyết định số 52/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác Quốc tế
 • Công văn số 420/BYT-QT ngày 25/01/2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý đoàn ra
 • Quyết định 260/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Y tế về việc giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ ký quyết định cử hoặc cho phép CC, VC và HĐLĐ thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.
 • Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 về việc giao Tổng giám đốc TCT Dược VN, Tổng Công ty Trang thiết bị Công trình y tế, giám đốc doanh nghiệp độc lập trực thuộc bộ kí QĐ cử hoặc cho phép CC, VC và HĐLĐ thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.
 • Công văn số 6425/BYT-QT ngày 21/09/2010 về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục đoàn ra
 • Quyết định số 3208/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 về việc Ban hành hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
 • Quyết định số 2306/QĐ-BYT ngày 29/06/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu Công hàm tiếng Anh, mẫu thư tiếng Anh dùng trong công tác đối ngoại của Bộ Y tế
 • Công văn số 2521/BYT-QT ngày 08/05/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý Đoàn ra
 • Công văn số 6333/BYT-QT ngày 09/10/2013 về việc quản lý hộ chiếu
 • Các quy trình ISO về quản lý HTQT của Bộ Y tế
  • Quy trình cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài
  • Quy trình đón tiếp khách quốc tế
  • Quy trình đàm phán ký kết các văn bản điều ước quốc tế
  • Quy trình Tổ chức, Quản lý  Hội nghị, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực y tế
  • Quy trình Xét và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho chuyên gia, đối tác hợp tác trong lĩnh vực y tế
  • Quy trình giải quyết thủ tục đoàn vào
 
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0

Bài mới hơn