Tiêu điểm

Các quy trình ISO

Quy trình Đón tiếp khách quốc tế

 Quy trình Đón tiếp khách quốc tế

Quy trình này quy định thống nhất trình tự tiến hành việc đón tiếp khách quốc tế trong các hoạt động đối ngoại tại cơ quan Bộ Y tế và tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.