Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Các văn bản chung về lễ tân ngoại giao


1. Quản lý chung về xuất nhập cảnh

- Nghị định 360/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 về xuất  nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/12/2007 về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.

- Thông tư  số 02/2008/TT-BNG, ngày 4/2/2008, hướng dẫn thực hiện NĐ 136
- Thông tư số 27/2007/TT-BCA (A11), ngày 29/11/2007, hướng dẫn thực hiện NĐ 136.

2. Quản lý cán bộ CC,VC và HĐLĐ thuộc quyền quản lý ra nước ngoài

- Quyết định 260/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Y tế về việc giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ ký quyết định cử hoặc cho phép CC, VC và HĐLĐ thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.

- Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 về việc giao Tổng giám đốc TCT Dược VN, TCTTTBYT VN, giám đốc doanh nghiệp độc lập trực thuộc bộ kí QĐ cử hoặc cho phép CC, VC và HĐLĐ thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.

3. Quản lý Visa hộ chiếu

- Công văn số 1043/CV/LS-PLLS ngày 15/5/2008 của Bộ Ngoại giao, về việc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

- Công văn 8431/YT-QT, ngày 19/11/1999 của Bộ Y tế về việc nộp và quản lý hộ chiếu.

- Công văn số 0951/CV-LS-Pl ngày 6/5/2008 của Bộ Ngoại giao v/v xin thị thực quá cảnh trước khi nhập cảnh vào các nước Đông Âu.

- Công văn số 1778/CV-LS-Pl ngày 30/7/2008 của Bộ Ngoại giao v/v qui định mới trong việc cấp thị thực Schengen.
 
-    Danh mục các hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước (tính đến ngày 06/6/2009).

4. Nhập cảnh: Khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Quyết định 135/2007/QĐ-TTg và qui chế miễn thị thực ngày 17/8/2007 của Thủ Tướng Chính phủ Ban hành qui chế miễn thị thực nhập cảnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Quyết định số 3207/QĐ-BNG ngày 10/12/2008 của Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế miễn thị thực đối với công dân LB Nga mang hộ chiếu phổ thông.

 - Quyết định 51/2009/QĐ-TTg  ngày 8/4/2009 của Thủ Tướng Chính phủ Qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phái đoàn thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ.

- Danh sách Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

5.  Đón tiếp khách cao cấp

- Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 6/11/2005 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài.

- Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

6. Thi đua khen thưởng đối với người nước ngoài, việt kiều

- Luật về thi đua khen thưởng, ngày 25/12/2001 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Thông tư số 01/TT-BYT ngày 22/1/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành y tế.