Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

SKĐS - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, đư...
Viết bởi: PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ HTQT   &n...
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video
Quyết định Về việc ban hành mẫu Công hàm tiếng Việt, mẫu Công hàm tiếng Anh, mẫu Thư tiếng Anh dùng trong công tác đối ngoại của Bộ Y tế

-----------------------------------------------------


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BYT ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này mẫu Công hàm tiếng Việt, mẫu Công hàm tiếng Anh, mẫu thư tiếng Anh dùng trong công tác đối ngoại của Bộ Y tế.

Điều 2. Công hàm tiếng Việt và Công hàm tiếng Anh gửi các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam do Vụ Hợp tác Quốc tế trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành hoặc do Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế được Lãnh đạo Bộ ủy quyền ký ban hành. Mẫu thư tiếng Anh áp dụng cho các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Điều 4. Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Bộ và Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.