Alternative flash content

Requirements

logo chinh phu
BoNgoaiGiao
BYT
OECD
IHP
AEF
PAHI

THÔNG BÁO

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 201926/07/201...
SKĐS - Tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm 2017,...
The Country Coordinating Mechanism (CCM) of the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFAT...
SKĐS - Trong hai ngày 23-24 tháng 2 năm 2017, Cuộc họp Nhóm Công tác Y tế trong khuôn ...
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Video

Tham luận về Hội nhập quốc tế trong y tế và vai trò thanh niên bộ y tế trong tiến trình hội nhập quốc tế trong y tế của Việt Nam.

THAM LUẬN VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG Y TẾ VÀ VAI TRÒ THANH NIÊN BỘ Y TẾ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG Y TẾ...

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 2019 26/07/2017 16:23 Ngày 26/7/2017, tại Bộ Y tế,...

Hội nghị G20 đưa y tế vào trọng tâm nghị sự

Hội nghị G20 đưa y tế vào trọng tâm nghị sự

SKĐS - Tại Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm 2017, y tế trở thành nội dung được bàn thảo...

Call for Expression of Interest for the Global Fund Regional Artemisinin Initiative​, ​Malaria Grant 2018-2020 for Vietnam

The Country Coordinating Mechanism (CCM) of the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) in Viet Nam...

  • Tham luận về Hội nhập quốc tế trong y tế và vai trò thanh niên bộ y...

  • Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017 - 2019

  • Hội nghị G20 đưa y tế vào trọng tâm nghị sự

  • Call for Expression of Interest for the Global Fund Regional...

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TRONG NƯỚC

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO NGOÀI NƯỚC

ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ