Giới thiệu

Với chặng đường phát triển có bề dày 55 năm phục vụ các nhiệm vụ đối ngoại của ngành y tế trong từng thời kỳ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế, mà tiền thân là Tổ phiên dịch chuyên gia (1955), sau đó là Phòng Liên lạc y tế với nước ngoài (1959), đã phát triển thành Vụ Quan hệ Quốc tế (1980), và kể từ năm 1985 đến nay, đã chính thức đổi tên thành Vụ Hợp tác Quốc tế.

MỘT SỐ THÀNH TỰU

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Vụ Hợp tác Quốc tế với vai trò là đầu mối về hợp tác quốc tế của toàn ngành đã có đóng góp tích cực, cả về lượng và chất, cho sự phát triển của ngành y tế Việt Nam, góp phần vào công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, cụ thể là:
- Làm tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế về chủ trương, đường lối hợp tác quốc tế về y tế, tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn về hợp tác quốc tế và từng bước kiện toàn mạng lưới hợp tác quốc tế trong toàn ngành, giúp Lãnh đạo Bộ quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp tác với nước ngoài về y tế, đảm bảo đúng đúng hướng của Đảng và Nhà nước.
- Tích cực đẩy mạnh vận động viện trợ, đầu tư nước ngoài và các nguồn lực hỗ trợ của quốc tế với hình thức vận động đa dạng, loại hình viện trợ phong phú, chú trọng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ để nắm bắt các tiến bộ y học thế giới. Viện trợ nước ngoài cho y tế bao phủ nhiều lĩnh vực, chủ yếu tập trung vào những ưu tiên của ngành và các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Là đầu mối điều phối hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế và viện trợ nước ngoài cho ngành y tế thông qua Diễn đàn Nhóm đối tác y tế (HPG), Nhóm đối tác Liên hợp quốc về Sức khỏe và Quyền sinh sản (PCG), Nhóm đối tác Phi chính phủ nước ngoài (INGO) hoạt động trong lĩnh vực y tế... Tham gia tích cực vào các diễn đàn đối tác/đối thoại chính sách trong nước và quốc tế về điều phối và hiệu quả viện trợ.
- Chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam trên trường quốc tế, với việc không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ..., đồng thời tích cực tham gia đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác quốc tế. Hiện nay Bộ Y tế có quan hệ hợp tác với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 20 tổ chức quốc tế và hơn 200 tổ chức phi Chính phủ, các ngân hàng quốc tế, các quỹ tài chính toàn cầu, các trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm khoa học lớn trên thế giới.
- Là đầu mối tổ chức thành công nhiều sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng, trong đó có các chuyến công tác của Lãnh đạo Bộ tham gia các diễn đàn đa phương và thăm song phương nhằm mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế; tổ chức đón tiếp và làm việc hiệu quả với các đoàn cấp cao nước ngoài đến thăm ngành y tế; chủ trì và tham gia tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quốc tế, các sự kiện quốc tế quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh y tế Việt Nam, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế; giải quyết thủ tục cho hàng nghìn cán bộ thuộc Cơ quan Bộ Y tế và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài, đồng thời hỗ trợ giải quyết thủ tục cho hàng vạn khách quốc tế vào Việt Nam làm việc trong lĩnh vực y tế trong các năm qua.
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 +84 24 62732192