Tiêu điểm

Danh sách chủ đề "Thai Lan"

35 Khóa đào tạo quốc tế hàng năm của Thái Lan do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA) tổ chức

 35 Khóa đào tạo quốc tế hàng năm của Thái Lan do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA) tổ chức

Các khóa đào tạo quốc tế Thái Lan hàng năm (Thailand's Annual International Training Course - AITC) được chia làm 5 chủ đề